Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια ενιαία και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών για την προστασία των δεδομένων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. στις 25 Μαΐου 2018.

Ποιους αφορά ο Κανονισμός;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που ελέγχει ή διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν ή να εξατομικεύσουν ένα φυσικό πρόσωπο και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Απλά Δεδομένα: Στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασιακές σχέσεις, οικονομική κατάσταση, ηλεκτρονικά ίχνη, ενδιαφέροντα, συνήθειες, δραστηριότητες. Ευαίσθητα Δεδομένα: Φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, υγεία και κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις και καταδίκες, συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.