– Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από Eλληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων

Στο Eλληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας») σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας, τους τρόπους χρήσης, διαχείρισης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στη διεύθυνση: Γ Σεπτεμβρίου 59 Αθήνα

Το Eλληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ή γνωστοποιείτε, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2155150000 ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mg@elinp.gr

Ποιοι είμαστε;

Το Eλληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων δραστηριοποιείται στον χώρο της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων Φυσικών Προσώπων και συμβουλευτικής. Έδρα του Ινστιτούτου είναι η Αθήνα. Ασχολούμαστε με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Φυσικών Προσώπων και τη συμβουλευτική ακολουθώντας τις προδιαγραφές που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και έχοντας πάντα ως στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων , στο πλαίσιο του συντονισμού και λειτουργίας του .

Για ποια υποκείμενα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Στο Eλληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα φυσικών προσώπων που εσείς μας κοινοποιείτε με σκοπό τη συμμετοχή σας σε εξετάσεις καθώς και δεδομένα επιτηρητών και αξιολογητών όπως και εξεταστικών κέντρων στο πλαίσιο πραγματοποίησης επιτήρησης, αξιολόγησης αλλά και διενέργειας εξετάσεων αντιστοίχως .Ταυτοχρόνως επεξεργαζόμαστε δεδομένα επιχειρήσεων και οργανισμών που εσείς μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων μας.

Ακόμη, τηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους εργαζόμενους, καθώς και τους προμηθευτές μας για τις ανάγκες λειτουργίας του Ινστιτούτου μας .

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο (α) στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου μας, (β) όταν απαιτείται υποχρέωση συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται και σε συνεργάτες μας για τις ανάγκες λειτουργίας του Ινστιτούτου μας και όποτε λαμβάνει χώρα διασφαλίζουμε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια και συμβατικούς όρους τήρησης εμπιστευτικότητας.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στα αρχεία μας (φυσικά ή/και ηλεκτρονικά) προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

– Για φυσικά πρόσωπα : Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την αντίστοιχη τιμολόγηση , όπως : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟY, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail

-Για Επιτηρητές –Αξιολογητές : Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επιτήρησης, αξιολόγησης και πληρωμής τους όπως ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο ,πατρώνυμο, ,ΑΦΜ , διεύθυνση, ΤΚ, Τραπεζικός Λογαριασμός

– Για τα εξεταστικά Κέντρα: Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έγκριση τους ως εξεταστικό κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων αλλά και τη διενέργεια εξετάσεων όπως ενδεικτικά : Επωνυμία, Διακριτικό Τίτλο, ΑΦΜ, ΔOY, Διεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο, Email, ονοματεπώνυμο διευθυντή Κέντρου, ονοματεπώνυμο υπευθύνου εξετάσεων

– Για το προσωπικό μας : Για το προσωπικό τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή μισθού και τυχόν επιδομάτων. Τηρούνται επίσης, στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων, με σκοπό την παροχή αναρρωτικών αδειών και ειδικών επιδομάτων.

-Για τους προμηθευτές/συνεργάτες: Τηρούνται τα απαραίτητα δεδομένα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών, όπως ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς;

Όχι, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής των υπηρεσιών μας και της ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες δραστηριότητες , θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να προβάλετε την αντίρρησή σας στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Στο Eλληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής και μετέπειτα συνεργασίας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και με βάση όσα επιβάλλει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Τα δεδομένα που τηρούμε δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία πλην όσων αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω Πολιτική Προστασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης (ή ενημέρωσης) στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προσωπικών Δεδομένων Μαρία Γκιαούρη ή να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων και να την αποστείλετε είτε στη διεύθυνση Γ Σεπτεμβρίου 59 ΤΚ 10433 Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: mg@elinp.gr

Ακόμη, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λ. Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Πότε θα σας απαντήσουμε;

Απαντάμε δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που λάβουμε το αίτημά σας και διεκπεραιώσουμε την απαιτούμενη ταυτοποίηση. Αν όμως το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ότι θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

 

*Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε.

Έκδοση 1, 02/05/2018