Στέλεχος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Στη σημερινή εποχή, η κατάρτιση και η πιστοποίηση που οδηγούν σε ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα σε θέσεις εργασίας, που συνδέονται με θέματα τεχνολογίας και απαιτούν γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύουν την παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου στις τεχνολογικές απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, με την παγκόσμια οικονομία να εξελίσσεται ραγδαίως σε ψηφιακή, το «Στέλεχος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» δεν αποτελεί πλέον ειδικό τομέα, αλλά το θεμέλιο όλων των σύγχρονων καινοτόμων οικονομικών συστημάτων.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η πιστοποίηση «Στέλεχος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων – ΕΛ.ΙΝ.Π. έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Προκειμένου να καλυφθεί το ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, στη βάση της ανάλυσης των κρισιμότερων τομέων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που προκύπτουν, αναπτύχθηκαν οι παρακάτω εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

       1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
       2. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
       3. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
       4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
       5. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
       6. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
       7. Ειδικός στη χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
       8. Υπάλληλος με απομακρυσμένη πρόσβαση (Τηλεργασία)
       9. Ειδικός στη χρήση εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων σε οικονομικά
     10. Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media
     11. Στέλεχος υποστήριξης του ψηφιακού µετασχηµατισµού των επιχειρήσεων και των διεργασιών τους

Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου όπου ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.