Τομέας περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το σχήμα «Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που άπτονται της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Προκειμένου να καλυφθεί το ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, στη βάση της ανάλυσης των κρισιμότερων τομέων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που προκύπτουν, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω εξειδικεύσεις (υποσχήματα):

✔ Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών
✔ Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
✔ Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού
✔ Ειδικός στην Kυκλική Οικονομία
✔ Ειδικός στην Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Το σχήμα Πιστοποίησης «Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» προβλέπει καθορισμένη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων. Η διαδικασία εξέτασης αποτελείται από:

Αξιολόγηση Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης αποτελείται από 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου και ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Οι ερωτήσεις βασίζονται στο γνωστικό αντικείμενο ανά υποσχήμα και έχει διάρκεια 60 λεπτά.

Το σύνολο των ερωτήσεων βασίζεται στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών (syllabus) ανά υποσχήμα και καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης, σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να επιδείξει ο υποψήφιος. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τυπικά Ακαδημαϊκά Προσόντα

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο σχήμα του «Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» στο πλαίσιο των διαδικασιών κατά ISO/IEC 17024, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:
• Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Απόφοιτοι Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού
• Απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού

Γενικές Γνώσεις

✔ Ελληνική Γλώσσα
✔ Βασικές Γνώσεις Η/Υ
✔ Γνώση Δεύτερης Γλώσσας ( θεωρείται πρόσθετο προσόν)
✔ Γενικές Δεξιότητες (Generic Skills)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως ευχέρεια στην επικοινωνία, αγωγή και ευγενική συμπεριφορά. Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους υποψηφίους πελάτες τους και να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμού με τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους στους χώρους εργασίας.

Γενικές Δεξιότητες (Generic Skills)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως ευχέρεια στην επικοινωνία, αγωγή και ευγενική συμπεριφορά. Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμού με τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους στους χώρους εργασίας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΕΛ.ΙΝ.Π επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.