Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Εδώ και αρκετά χρόνια, έχει γίνει σαφές και έχει τεκμηριωθεί στην πράξη ότι οι ΑΠΕ συνεισφέρουν σημαντικά και στην ενίσχυση της απασχόλησης, ενώ δημιουργούν συγκριτικά περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές των ορυκτών καυσίμων που εκτοπίζονται.
Στη χώρα μας όπου οι ΑΠΕ και ειδικά η ηλιακή ενέργεια συναντά τις προδιαγραφές περαιτέρω αξιοποίησης, αναπτύσσεται ουσιαστικό και ευρύ περιθώριο εξέλιξης, που μπορεί να υποστηριχτεί με κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό που θα υποστηρίξει την ενίσχυση του κλάδου.
Η κατάρτιση και πιστοποίηση που θα οδηγούν σε ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα σε θέσεις εργασίας που συνδέονται με την εξειδίκευση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύουν την παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας των ΑΠΕ, διασφαλίζοντας αποτελεσματική λειτουργία από μέρους του, αφενός ως προς τη συμμόρφωση με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, και αφετέρου ως προς την υιοθέτηση επιμέρους καλών πρακτικών ή/και καινοτόμων εφαρμογών από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις στον κλάδο.
Το σχήμα «Στέλεχος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με το υποσχήμα «Ειδικός εγκατάστασης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ)» έρχεται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που ασχολούνται με την παραγωγή θερμικής ηλιακής ενέργειας.
Προκειμένου να καλυφθεί ένα πιο ευρύ φάσμα των νέων απαιτήσεων, αναπτύχθηκε η ακόλουθη εξειδίκευση:

✔ Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αξιολόγηση Εξετάσεων

«Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικά για το υποσχήμα «Ειδικός στην εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ)», ο υποψήφιος συμμετέχει και σε εξετάσεις πρακτικής, οι οποίες διεξάγονται με τη μορφή case studies.»

Γενικές Γνώσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται µόνο στην Ελληνική γλώσσα και µε την χρήση Η/Υ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.