Πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποίησεων ΕΛ.ΙΝ.Π ιδρύθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στο πεδίο της Πιστοποίησης, σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, με βαρύτητα στα πεδία με διεγνωσμένη ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων και εξειδίκευσης.

Βάσει του Γενικού Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών” και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, το ΕΛ.ΙΝ.Π σε συνεργασία με καταξιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της Τεχνολογίας και του Δικαίου των προσωπικών δεδομένων, δημιούργησε και ανέπτυξε το Σχήμα Πιστοποίησης Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer με την επιστημονική επιμέλεια του Γρηγόρη Λαζαράκου Δικηγόρου, Διδάκτορος Νομικής του Πανεπιστημίου Humboldt Βερολίνου (πρώην αν. μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Αξιολόγηση Εξετάσεων

Η διαδικασία εξέτασης αποτελείται από 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου και ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει την ορθή απάντηση. Οι ερωτήσεις βασίζονται στο γνωστικό αντικείμενο ανά υποσχήμα και έχει διάρκεια 60 λεπτά.

Το σύνολο των ερωτήσεων βασίζεται στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών (syllabus) ανά υποσχήμα και καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης, σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να επιδείξει ο υποψήφιος. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τουλάχιστον το 70% της μέγιστης βαθμολογίας.

Σχήμα πιστοποίησης

Το Σχήμα Πιστοποίησης Data Protection Officer δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλής ποιότητας προσέγγιση και λύσεις ώστε οι απαιτήσεις του νέου κανονισμού να εφαρμόζονται με πλήρη επιτυχία.

Το Ινστιτούτο Ερευνών & Μελετών Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος καθώς και σημαντικοί Επιχειρηματικοί Φορείς συγκροτούν το Σχήμα Πιστοποίησης Data Protection Officer, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, εγκυρότητα και διάχυση των στόχων του σχήματος στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.

Διαδικασία εξέτασης

Η εξέταση περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 90 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 75%.

Στόχος

Στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη και η ποιοτική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εμπειρογνώμονας του σχήματος

Γρηγόρης Λαζαράκος | (...κάντε κλικ εδώ για περισσότερα)


Γρηγόρης Λαζαράκος

 

Δικηγόρος, Πρώην Αν. Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996. Διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο με ειδίκευση στους τομείς κυρίως των προσωπικών δεδομένων, του δημοσίου – διοικητικού δικαίου και του εμπράγματου δικαίου (real estate).

Από τον Αύγουστο του 2017 ο Γρηγόρης είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας (CEPE L PS) στην “European Privacy Seal (EuroPriSe)”, που αποτελεί έναν πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης (με έδρα τη Βόννη/Γερμανία) IT προϊόντων και υπηρεσιών (IT based products and services) επί τη βάσει κριτηρίων που ενσωματώνουν τις νέες νομικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) από το Μάρτιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2016. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΑΠΔΠΧ άσκησε καθήκοντα επόπτη λειτουργίας σε δύο από τα τέσσερα γραφεία της Αρχής και συγκεκριμένα α) στο Α΄ γραφείο, το οποίο είχε την ευθύνη της επεξεργασίας ζητημάτων σχετικών με την κρατική δράση εν γένει και ειδικότερα με τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, την εθνική άμυνα, τις διωκτικές αρχές και τη δημόσια τάξη και β) στο Δ΄ γραφείο, του οποίου το θεματικό αντικείμενο εντοπίζεται κυρίως στον έλεγχο των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, στις ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών στα αντικείμενα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας των δεδομένων. Επιπλέον, ο Γρηγόρης συμμετείχε ως μέλος της Αρχής με αποφασιστική ψήφο σε περισσότερες από εξακόσιες (600) υποθέσεις, εκ των οποίων σε πάνω από διακόσιες πενήντα (250) ήταν Εισηγητής.

Tον Σεπτέμβριο του 2001 απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humbοldt του Βερολίνου. Τον Οκτώβριο του 1997 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) από το ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο. Το 1994 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι συντάκτης τριών (3) μονογραφικών μελετών, καθώς και είκοσι επτά (27) επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα νομικά περιοδικά. Το αντικείμενο των επιστημονικών του δημοσιεύσεων εντοπίζεται κυρίως στο χώρο των προσωπικών δεδομένων και του δημόσιου – διοικητικού δικαίου.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

Νέες ημερομηνίες εξετάσεων για υποψήφιους DPO

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων προγραμματίζει συνεχώς νέα τμήματα εξετάσεων, για υποψηφίους DPO που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 40 ωρών.