Πιστοποίηση Πωλητή Λιανικής

Σκοπός

του σχήματος πιστοποίησης του Πωλητή Λιανικής είναι η πιστοποίηση της απόκτησης όλων των βασικών γνώσεων που θα πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος στον κλάδο του εμπορίου, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητά του και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Έτσι, θα μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, προκειμένου να διεκδικήσει με ενισχυμένα εφόδια την τοποθέτησή του σε θέσεις απασχόλησης επιχειρήσεων που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον κλάδο.

Λεπτομέρειες προγράμματος

Η εξέταση περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 75%.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετέχει κάποιος στην Πιστοποίηση Πωλητή Λιανικής, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

✔ Τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα.

✔ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι κατ΄ ελάχιστο:

• Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Β Κύκλου, στη σχετική ειδικότητα – τουλάχιστον 6 μήνες επαγγελματική εμπειρία.

• Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου – Αρχική επαγγελματική κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων που αντιστοιχούν στις 3 Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγέλματος

• Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης – τουλάχιστον 5 έτη συναφής επαγγελματική εμπειρία. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων που αντιστοιχούν στις 3 Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες του επαγγέλματος

• Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΤΕΕ Α Κύκλου ή ισότιμου κύκλου στη σχετική ειδικότητα, τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία.

✔ Η πολύ καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.

✔ Γενικές Δεξιότητες ( Generic Skills).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως ευχέρεια στην επικοινωνία, αγωγή και ευγενική συμπεριφορά. Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδo γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους υποψηφίους πελάτες τους και να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμού με τους συναδέλφους και προϊσταμένους τους στους χώρους εργασίας.

✔ Ειδικές Γνώσεις και δεξιότητες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν στις προαναφερόμενες τρεις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες για την άσκηση του επαγγέλματος του «Πωλητή Λιανικής».

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.