Πιστοποίηση Οινοχόου

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το σχήμα πιστοποίησης «Οινοχόου» είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.

Τι είναι ο Οινοχόος

Είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της κάβας σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, οινοποιεία κλπ. Συντάσσει τη λίστα κρασιών, φροντίζει για τη συντήρηση και διαχείρισή τους, συμβουλεύει και προτείνει κρασί στους πελάτες και αναλαμβάνει το σερβίρισμά του.
Η πιστοποίηση του επαγγελματία Οινοχόου (Sommelier), δίνει τη δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης σε υψηλού επιπέδου εστιατόρια και ξενοδοχεία με πλούσια κάβα που έχουν ανάγκη τις γνώσεις ενός ειδικού. Οι Sommeliers είναι, εκείνοι, οι ειδικευμένοι επαγγελματίες που διαχειρίζονται τις κάβες και αυξάνουν θεαματικά τις πωλήσεις ενός εστιατορίου προωθώντας τα κατάλληλα κρασιά για κάθε έδεσμα.

Διαδικασία εξέτασης

Η εξέταση περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 90 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 75%.

Τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι κατ΄ ελάχιστο:
✔ Απόφοιτοι Λυκείου ή
✔ Απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΑΣΤΕ, ή άλλων ισότιμων σχολών ή
✔ Απόφοιτοι Γυμνασίου – Επαγγελματική εμπειρία 3 χρόνια – Φοίτηση στο τμήμα μετεκπαίδευσης του ΟΤΕΚ για οινοχόους ή
✔ Απόφοιτοι Γυμνασίου – Επαγγελματική εμπειρία 4 χρόνια – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων (θεωρία) που αντιστοιχούν στις 3 κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος (ΚΕΛ 1, ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3) ή
✔ Απόφοιτοι Λυκείου – Επαγγελματική Εμπειρία 2 χρόνια – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για το σύνολο των γνώσεων (θεωρία) που αντιστοιχούν στις 3 κύριες λειτουργίες του επαγγέλματος (ΚΕΛ 1, ΚΕΛ 2, ΚΕΛ 3) ή
✔ Απόφοιτοι ΙΕΚ (κάτοχοι διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης) ειδικότητας Οινοχόου

Για τους αποφοίτους Λυκείου και ΕΠΑΣ χωρίς επαγγελματική εμπειρία και χωρίς συναφές πτυχίο είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών σε συναφές αντικείμενο. Για τους υπόλοιπους αποφοίτους με συναφή επαγγελματική εμπειρία ή συναφές πτυχίο είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών σε συναφές αντικείμενο.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.