Κατάρτιση και Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών-Μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

elinp fortoekfortwtes


Το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών εντάσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, αυτόν της μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων. Πρόκειται για αναγκαίο στην αγορά εργασίας επάγγελμα το οποίο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων και την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων στην αλυσίδα μεταφοράς, διακίνησης και διανομής προϊόντων και αγαθών.

Η  πιστοποίηση, οδηγεί σε ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα σε θέσεις εργασίας που αφορούν τη διαχείριση ειδικών - επικίνδυνων φορτίων και απαιτούν συγκεκριμένη γνώση και προσοχή, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς ενισχύουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛ.ΙΝ.Π. έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το σχήμα πιστοποίησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών-Μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» είναι διαπιστευμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.