Αξιολόγηση Γραπτών Εξετάσεων

Δικαίωμα επαναπιστοποίησης έχει ο Κάτοχος Διαπιστευμένου Πιστοποιητικού του φορέα. Ο πιστοποιημένος θα πρέπει να έχει ακολουθήσει επιτυχώς τη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης:
✔ Η διαδικασία της επαναπιστοποίησης θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών, πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού.
✔ Η επαναπιστοποίηση γίνεται με τη συμμετοχή του κατόχου διαπιστευμένου πιστοποιητικού στις εξετάσεις επαναπιστοποίησης.
✔ Οι εξετάσεις επαναπιστοποίησης περιγράφονται στους επιμέρους ειδικούς κανονισμούς εξέτασης και πιστοποίησης.
✔ Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, ο κάτοχος διαπιστευμένου πιστοποιητικού ειδοποιείται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για την δυνατότητά του να συμμετάσχει στη διαδικασία επαναπιστοποίησης σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία και τον κανονισμό εξέτασης και πιστοποίησης.
✔ Ο κάτοχος διαπιστευμένου πιστοποιητικού θα πρέπει να προσέλθει σε ένα πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο και να υποβάλλει εντός του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος την αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις επαναπιστοποίησης.
✔ Η αίτηση καταχωρείται στο ΚΕΔΙΣΠ από τον υπεύθυνο εξετάσεων και ελέγχεται από τον υπεύθυνο πιστοποίησης ως προς τη χρονική συνέπειά της. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επαναπιστοποίησης.
✔ Εφόσον η αίτηση είναι χρονικά συνεπής ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες προγραμματισμός και διενέργεια εξετάσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία και προγραμματισμός και διενέργεια εξετάσεων με σενάρια δεξιοτήτων.
✔ Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά εκδίδεται νέο πιστοποιητικό σύμφωνα με τη διαδικασία, έκδοση πιστοποιητικού και ενημερώνεται ο κατάλογος πιστοποιημένων προσώπων.
✔ Αντίγραφα των πιστοποιητικών αποστέλλονται στο εξεταστικό κέντρο, όπου διενεργήθηκε η διαδικασία της επαναπιστοποίησης ή στη διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο εξεταζόμενος ότι επιθυμεί να λάβει το πιστοποιητικό.
✔ Ειδοποιείται ο πιστοποιημένος υποψήφιος για την παραλαβή του πιστοποιητικού του από το εξεταστικό Κέντρο.
✔ Ο κάτοχος πιστοποιητικού έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση, το πολύ τρεις φορές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού του.
✔ Σε περίπτωση που αποτύχει σε όλες τις εξετάσεις, ανακαλείται η ισχύς του πιστοποιητικού και εμφανίζεται πλέον χωρίς το λογότυπο του ΕΣΥΔ, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, στο πεδίο «Έλεχγος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ», με την αναγραφή του μηνύματος: «To πιστοποιητικό δεν είναι πλέον σε ισχύ».
✔ Αν ο κάτοχος διαπιστευμένου πιστοποιητικού θέλει να λάβει εκ νέου πιστοποιητικό θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τις διαδικασίες, προγραμματισμός και διενέργεια εξετάσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία και προγραμματισμός και διενέργεια εξετάσεων με σενάρια δεξιοτήτων.