Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π ιδρύθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στο πεδίο της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων Φυσικών Προσώπων, σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, με βαρύτητα στα πεδία με διεγνωσμένη ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων και εξειδίκευσης.

Για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, με σκοπό η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Προκειμένου να διασφαλίσει την αμεροληψία και ένα αδιάβλητο περιβάλλον διενέργειας εξετάσεων δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση της λειτουργίας ανεξάρτητων εξεταστικών κέντρων, τα οποία ακολουθούν και εφαρμόζουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και διαδικασίες.

Το ΕΛ.ΙΝ.Π παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Δείτε ΕΔΩ τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις.