Η επιλογή των Επιτηρητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

✔ Την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση
✔ Την επαγγελματική τους εμπειρία και
✔ Τη διαθεσιμότητά τους.

Όποιος επιθυμεί να γίνει Επιτηρητής συμπληρώνει την Αίτηση Επιτηρητή με τα στοιχεία του. Την Αίτηση μπορεί να την προμηθευτεί από τα γραφεία του φορέα ή να την εκτυπώσει από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο.

Δεν δύναται να διενεργήσει επιτήρηση όποιος είναι εκπαιδευτής των προς εξέταση υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι Επιτηρητές υπογράφουν σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, τις οποίες το ΕΛΙΝΠ φυλάσσει στο αρχείο του, προς συμμόρφωση στις αρχές του ΣΔΠ και στην περίπτωση επιτήρησης εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής προκειμένου να μπορεί να τις επιδείξει, εάν του ζητηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, για να αποδείξει ότι δεν συντρέχει τέτοιο κώλυμα στους Επιτηρητές στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη επιτήρηση.