Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Π στοχεύει να προσφέρει σε όλους τους πολίτες της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό, πιστοποιήσεις ανθρώπινου δυναμικού σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες εξετάσεων. 

Ανέπτυξε αξιόπιστα σχήματα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 με στόχο η διαδικασία πιστοποίησης να υλοποιείται με τεκμηριωμένη επάρκεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 μέσα από το οποίο:

• Εφαρμόζει όλες τις κείμενες Νομοθετικές Διατάξεις.

• Ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης.

• Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Σχημάτων Πιστοποίησης.

• Θέτει, παρακολουθεί και επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς της στόχους.

• Σχεδιάζει και υλοποιεί τη βελτίωση των Σχημάτων Πιστοποίησης, την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας.

• Ανασκοπεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας ως προς την επίτευξη των στόχων της.