Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του πιστοποιητικού. (Π.χ.: EL.MSO.0000)

*«Η προαναφερόμενη ημερομηνία λήξης υφίσταται αποκλειστικά για τα πιστοποιητικά κατά ΕΣΥΔ. Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Αριθμ. 121929/Η/01.08.2014), τα πιστοποιητικά κατά ΕΟΠΠΕΠ ισχύουν εφ’ όρου ζωής.»